Resultat 2017 – sidensvansens vinter!

Sidensvans. Foto: Niklas Aronsson
Årets upplaga av Vinterfåglar Inpå Knuten gick i sidensvansens tecken. Denna vackra fågel var en riktig ”bubblare” på listan och avancerade från 19:e till 5:e plats. En annan vacker fågel som också ökade markant jämfört med förra året är stjärtmesen. I båda fallen kan ökningarna troligen kopplas till ett kraftigt inflöde österifrån under hösten som gick.
 
Årets räkning fick den största anslutningen av rapportörer hittills. Totalt medverkade drygt 21 000, spridda över hela landet. Topplistan här intill utgår från när rapporteringen via internet stängde 6 februari och omfattar 20 829 rapporter. Då återstod ännu några hundra brevrapporter att registrera.
 
Det var också förhållandevis gott om fågel, i alla fall i jämförelse med året före. Detta kan bero på tillfälligheter, såsom vädret under själva räkningshelgen. Men en bidragande faktor var sannolikt att vädret under häckningssäsongen 2015 var ogynnsamt för fåglarna medan det under motsvarande period 2016 snarare var mycket gynnsamt. Detta kan ha inneburit att många fåglar hade låg häckningsframgång 2015, vilket i sin tur innebar förhållandevis svagare populationer vintern 2015/16. Den goda häckningssäsongen 2016 ledde tvärtom till förhållandevis starka populationer denna vinter (2016/17).
 
Ser vi till de 30 talrikaste arterna på fågelmatningarna ökade 19 i antal, medan 10 minskade och en låg på nästan samma nivå (räknat i genomsnittligt antal fågelindivider per rapport). Av de arter som minskade finns flera som i naturen är beroende av en viss typ av föda och som därför alltid varierar i takt med födotillgången. Två sådana exempel är nötskrika, som är beroende av ekollon, och bergfink, som har lika stark koppling till bokollon vintertid.
 
Med undantag av grönfink och gulsparv ökade alla arterna på den 15 första platserna på listan, även om koltrastens ökning endast var marginell (knappt en halv procent). Flertalet av dessa arter är väl anpassade till vårt varierande vinterklimat, och de är dessutom generalister när det gäller födan. Det innebär att den uppgång vi kan se i år troligen också speglar en verklig uppgång i de olika arternas bestånd.
 
Grönfinken och gulsparven minskar däremot åter. Båda dessa arter har haft nedåtgående trender under flera år. I grönfinkens fall vet vi att det i första hand beror på att den drabbats av en sjukdom (gulknopp). Denna sjukdom kan också vara en del av orsaken till gulsparvens minskning, men sannolikt har den även påverkats negativt av jordbrukslandskapets förändring.
 
En fågel som däremot verkar vara på väg att bryta en lång nedåtgående trend är gråsparven. Den har ökat i uppträdande de senaste åren, något som även kommenteras av flera rapportörer i år. Men det är fortfarande så att pilfinken är betydligt talrikare än gråsparven – det går i genomsnitt tre pilfinkar på varje gråsparv vid våra fågelmatningar.
 
Om vi istället utgår från andelen rapporter som innehåller en viss art, får topplistan ett delvis annat utseende. Så här ser denna lista ut om vi ser till andelen av alla rapporter som innehållit arten i frågan. Talet inom parentes anger placeringen på totallistan. Efter artnamnet anger procentsatsen andelen av alla rapporter som innehöll den aktuella arten 2017. Talgoxen sågs alltså på 97 procent av alla matningar!
1. (1)
2. (2)
3. (7)
4. (9)
5. (13)
6. (3)
7. (15)
8. (4)
9. (8)
10. (17)
Talgoxe
Blåmes
Skata
Koltrast
Nötväcka
Pilfink
St. hackspett
Domherre
Grönfink
Entita
97 %
94 %
70 %
69 %
67 %
54 %
53 %
50 %
41 %
32 %
Det är naturligtvis mycket stora variationer mellan olika landsdelar i ett så stort av avlångt land som Sverige. Det kan vara intressant att jämföra topplistorna i våra nordligaste respektive sydligaste län, dvs. Norrbotten och Skåne. Det genomsnittliga antalet fåglar per matning är större i Skåne (52) än i Norrbotten (39), och det skiljer även i topplistorna (de sex arter som är gemensamma är kursiverade).
 
Norrbotten
1. Talgoxe
2. Pilfink
3. Domherre
4. Grönfink
5. Blåmes
6. Skata
7. Gråsparv
8. Talltita
9. Gulsparv
10. Gråsiska
 
Skåne
1. Pilfink
2. Talgoxe
3. Blåmes
4. Koltrast
5. Kaja
6. Gråsparv
7. Skata
8. Råka
9. Grönfink
10. Sidensvans
 
Denna enkla undersökning har också visat sig ge tydliga besked när det gäller några arters expansion norrut vintertid. En viktig faktor för denna spridning är troligen klimatförändringarna, men vi ska nog inte utesluta att även ett ökat intresse för fågelmatning spelar in. När vi startade Vinterfåglar Inpå Knuten 2006 rapporterades det endast några få nötväckor och koltrastar norr om Sundsvall. I år rapporterades nötväcka från 21 matningar i Norrbotten (5 %) och 177 i Västerbotten (39 %). Motsvarande siffror för koltrast var 11 i Norrbotten (2 %) och 52 i Västerbotten (11 %).

30-i-topp-listan beräknad på 20 829 rapporter (förra årets placering inom parentes):
ART
 
1.  Talgoxe (1)
2.  Blåmes (2)
3.  Pilfink (3)
4. Domherre (4)
5. Sidensvans (19)
6. Skata (7)
7. Kaja (9)
8. Grönfink (5)
9. Koltrast (6)
10. Gråsiska (12)
11. Gråsparv (11)
12. Gulsparv (9)
13. Nötväcka (13)
14. Stjärtmes (23)
15. St. hacksp. (17)
16. Steglits (15)
17. Entita (17)
18. Grönsiska (10)
19. Nötskrika (16)
20. Talltita (20)
21. Kråka (27)
22. Tamduva (24)
23. Bergfink (13)
24. Björktrast (29)
25. Stenknäck (22)
26. Bofink (21)
27. Svartmes (25)
28. Ringduva (26)
29. Rödhake (28)
30.  Råka (30)
ANTAL

159 632
120 102
110 088
68 255
61 548
51 359
51 272
50 457
49 371
36 766
36 078
34 758
28 200
18 467
16 613
16 317
15 511
14 924
11 051
11 033
10 582
10 187
9 593
9 396
8 862
8 685
8 589
7 898
6 410
5 726
ANTAL / MATNING
 
7,66
5,77
5,29
3,28
2,95
2,47
2,46
2,42
2,37
1,77
1,73
1,67
1,35
0,89
0,8
0,78
0,74
0,71
0,53
0,53
0,51
0,49
0,46
0,45
0,43
0,42
0,41
0,38
0,31
0,27
FÖRÄNDRING I %

+15
+10
+8
+9
+225
+6
+4
- 3
± 0
+33
+14
- 16
+6
+85
+16
- 15
- 1
+3
- 28
+6
+22
+7
- 58
+73
- 13
+8
- 11
- 3
- 6
+27
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR